برچسب‌ها

۱. ممنون از دوستان عزیزی که با شهامت و صداقتی که بایسته ی شاعران است در زیر مطلب «ادبیات حرمسرا» نظریات خود را درج کرده اند. عصیان و شوریدگی این دوستان را می ستایم.

۲. از سهراب رحیمی  شاعر و نویسنده ی گرامی برای نقد و معرفی کتاب اعترافنامه ی دختران بد در زمانه  بی دریغانه سپاسگزارم. امید دارم که شاعران و نویسندگان بیشتری توسط ایشان معرفی گردنند.

 

-شعری از کتاب در دست انتشار به نام <گِل> 

 

به نامِ آب و خاک که یکی می شوند

و آتش

و باد.

 

گِل نام پرنده ای بود

که در آتش سفال شد

و باد

به آسمان اش برد

و میان خورشید و ماه

خانه اش داد.

 

گِل نام پرنده ای بود

که با باران به زمین بازگشت

و دوباره شد

آب

و دوباره شد

خاک.

 

گِل نام پرنده ای بود

که نه در آسمان

که نه در زمین

جایی،

 

گِل

من بوده ام.

 

-لیلا فرجامی