برچسب‌ها

, , , , , , ,

Japanese_art_of_fencing._Drill_with_long_sabres._1868_(10796367136)

شمشیربازان ژاپنی- ۱۸۸۹ میلادی

۱

غروبگاهان

تنها و جاودانه اند

بیابان و مار

۲

چهارده شب.

خموده و خون آلود

زنی که ماه را زاییده ست.

۳

به مهمانی غریبی آمده ایم:

شبی سرد که چای می ریزد مرگ

در سکوت آشپزخانه.

۴

جویباری می گذرد

از کنار شکنجه گاه،

فریادها را نمی بَرد.