برچسب‌ها

, , , , , , , ,

ترجمه ی شعری از کارلوس دروموند دی آندراده-لیلا فرجامی
در میان جاده سنگی بود
سنگی میان جاده بود
سنگی بود
میان جاده.

حاشا که این حادثه را در حیات چشمهایم
هرگز فراموش کنم
حاشا که هرگز فراموش کنم
در میان جاده
سنگی بود
سنگی میان جاده بود

یک سنگ در میان جاده بود.