برچسب‌ها

, , , , , , , , , ,


مجموعه ی افتخارات یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته که مکتب اروتیسم را دوست دارد 
۱
من یک ایرانی ام
و افتخار می کنم که افتخار می کنم.
۲
من یک زن ایرانی ام
و افتخار می کنم که یک زن ایرانی ام
که افتخار می کند.
۳
من یک زن ایرانی شاعرم و افتخار می کنم
که یک زن ایرانی شاعرم که افتخار می کند
و به “ایرانی” شعر می گوید.
۴
من یک زن ایرانی شاعر مهاجرم
و افتخار می کنم که یک زن ایرانی شاعر مهاجرم
که اگر نکنم دیگران می کنند.
۵
من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی ام
و افتخار می کنم که آریا در ایران ظهور کرد
تا ما همه آریایی شویم
و به یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی افتخار کنیم.
۶
من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوبم
و افتخار می کنم که آریا ایران را کرد
.تا یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب را نکند
(شما هم لطفاً افتخار کنید)
۷
من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته ام
و افتخار می کنم که فرهیختگی ام از نوع مهاجر آریایی محجوبش ست
و اگر به دیگران هم اطلاع دهید که  افتخار کنند
همگی با هم  افتخار کنیم.
۸
من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته ام
که مکتب اروتیسم را دوست دارد
و افتخار می کنم که همه ی اروتیسم ها
از زنان شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته آغاز می شود
تا به “ایرانی” شعر بگویند
و یواشکی آزاد شوند.
۹
من یک زن ایرانی شاعر مهاجر آریایی محجوب و فرهیخته ام
که مکتب اروتیسم را دوست دارد
و افتخار می کنم که افتخار می کنند
و افتخار می کنید
به افتخار کردنی که جزو افتخارات همه ی شماست.
--------- پس تا افتخار و افتخارآفرینی دیگر..........
-لیلا فرجامی